Maradj Otthon!

Maradj Otthon!

Maradj otthon! Legyünk fegyelmezettek, vigyázzunk egymásra!

A Kormány 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelete
a kijárási korlátozásról
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 1. § (1) Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb
  mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.
  (2) Az (1) bekezdést a tömegközlekedés során is alkalmazni kell.
 2. § Vendéglátó üzletben – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas
  ételek kiadása és szállítása.
 3. § A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására az e rendeletben meghatározott alapos indokkal
  kerülhet sor.
 4. § (1) A 3. § szerinti alapos indok:
  a) a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység, valamint
  az ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben (különösen
  a műszaki cikket, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben) történő vásárlás,
  b) napközbeni kiscsoportos felügyelet okán a kiskorú gyermek kísérése,
  c) az egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele, beleértve a gyógyító tevékenységen túl a testi és a lelki
  egészség megőrzése céljából nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat (különösen pszichoterápiás ellátás,
  fizioterápiás kezelés, gyógytorna),
  d) az egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés az 5. § szerint,
  e) a házasságkötés és a temetés szűk családi körben,
  f ) a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben (a továbbiakban: élelmiszerüzlet) történő vásárlás,
  g) a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi
  árut és a higiéniai papírterméket árusító) üzletben (a továbbiakban együtt: drogéria) történő vásárlás,
  h) az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben történő vásárlás,
  i) a mezőgazdasági üzletben történő vásárlás, ideértve műtrágyát értékesítő üzletet és vágóhidat,
  j) a piacon, a helyi termelői piacon (a továbbiakban együtt: piac) történő vásárlás,
  k) a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben (a továbbiakban együtt: gyógyszertár)
  történő vásárlás,
  l) az üzemanyag-töltőállomás felkeresése,
  m) a dohányboltban történő vásárlás,
  n) a fodrász, a manikűrös szolgáltatások igénybevétele,
  o) a szállítási, tisztítási és higiéniás szolgáltatások igénybevétele,
  p) a gépjármű- és kerékpárszerviz, a mezőgazdasági és erdészeti gépek és berendezések javításával kapcsolatos
  szolgáltatások igénybevétele,
  q) a hulladékgazdálkodással összefüggő szolgáltatások igénybevétele,
  r) a legszükségesebb esetben a személyes megjelenést igénylő ügyintézés, így hatósági, banki, pénzügyi,
  biztosítási és postai szolgáltatások igénybevétele,
  s) az állatok ellátása, háziállat közterületi sétáltatása, az állatorvosi rendelő és az állatkórház látogatása,
  t) a szülői jogok és kötelezettségek,
  u) a hitéleti tevékenység.
  M A G YA R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 56. szám 1627
  (2) Alapos indok továbbá – az 1. §-ban meghatározottak betartásával – a magáról gondoskodni nem tudó,
  vagy segítéségre szoruló személy (például kiskorú személy, idős személy és beteg személy) részére történő
  segítségnyújtás.
 5. § Egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés külterületen, valamint a települések
  belterületén – lehetőség szerint a zöldterületeken – egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen
  folytatható azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani.
 6. § (1) Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, piacot vagy
  gyógyszertárat 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja.
  (2) Az élelmiszerüzletben, drogériában, piacon vagy gyógyszertárban 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben az ott
  foglalkoztatottak kivételével kizárólag az (1) bekezdés szerinti személy tartózkodhat.
 7. § Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott korlátozás, valamint a 2. §-ban és a 6. § (2) bekezdésében meghatározott
  előírás érvényesítése a helyiség üzemeltetőjének a felelőssége.
 8. § (1) E rendelet szerinti korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi, a katonai rendészet és a rendvédelmi
  feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti bármely szerv
  bevonásával.
  (2) E rendelet szerinti korlátózó intézkedések be nem tartása esetén a rendőr a Rendőrségről szóló 1994. évi
  XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) szerinti intézkedéseket és kényszerítő eszközöket a szükségesség és
  arányosság követelménye betartásával az Rtv.-ben meghatározott módon alkalmazhatja.
 9. § (1) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi
  II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 1. § (1) bekezdésétől eltérően szabálysértést követ el, aki az e rendeletben
  meghatározott korlátozó intézkedést megszegi.
  (2) A Szabstv. 11. § (1) bekezdésétől eltérően az (1) bekezdés szerinti szabálysértés esetén a pénzbírság legalacsonyabb
  összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.
 10. § (1) Ez a rendelet 2020. március 28. napján lép hatályba.
  (2) Ez a rendelet 2020. április 11-én hatályát veszti.
 11. § Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve
  következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt
  veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 1. §-a nem alkalmazható.
  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök