IPA Baráti Kör szabályzat


1.§

 • Az IPA Magyar Szekció tagszervezetei az IPA Magyar Szekció Alapszabálya 21.§ (1) bekezdés alapján, a tagszervezetek céljainak elérése, valamint tervezett programjainak sikeres lebonyolítása, támogatása érdekében IPA Baráti Kört hozhatnak létre.
 • A létrehozott Baráti Körök
 • működése nem rendszeres
 • tevékenységet kizárólag az (1) bekezdésben meghatározott célok megvalósítása érdekében végeznek
 • szervezettel nem rendelkeznek
 • a Baráti Körbe felvett támogatók nyilvántartása kizárólag a támogatás megvalósulása és az IPA szellemiségének védelme érdekében történik.
 • Az IPA Magyar Szekció Baráti Kört nem hozhat létre, és a tagszervezetek Baráti Köreitől támogatást nem fogad el. A tagszervezet a hozzá befolyt támogatásból a Megyer Szekció felé nem továbbít semmit.
 • A tagszervezetek által létrehozott Baráti Körök, a (2) bekezdésben foglaltakra figyelemmel, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 5.§-a alapján, nem minősülnek egyesületnek. A Baráti Körök az egyesülési jog alapján létrehozott közösségek.
 • A Baráti Körbe felvett támogatók nem tagjai a tagszervezetnek, így az IPA Magyar Szekciójának sem.

2. §

 (1) A tagszervezetek által létrehozott Baráti Körbe felvehető az, a természetes személy

 1.   aki az IPA célkitűzéseivel egyetért,
 2.   aki az adott tagszervezet működését, programjainak lebonyolítását, megvalósulását támogatni kívánja,
 3.   büntetlen előéletű,
 4.   legalább két tagszervezeti tag, vagy Baráti Köri támogató ajánlásával bír,
 5.   kéri a Baráti Körbe történő felvételét.
 • A Baráti Körbe történő felvételről, a tagszervezet Elnöksége dönt. Akinek felvételét a tagszervezet Elnöksége nem támogatta, attól a 4.§ (3) bekezdésben meghatározott támogatás nem fogadható el.
 • Jogi személy a Baráti Körbe nem vehető fel. Az általuk nyújtandó támogatás elfogadására jogszabályban meghatározott egyéb eszközök állnak rendelkezésre.
 • A Baráti Körbe történő felvételt az 1. sz. mellékletben található Jelentkezési lap kitöltésével lehet kezdeményezni. 

3.§

      (1) A Baráti Körbe felvett támogató jogosult

 1. a támogatott tagszervezet azon rendezvényein részt venni, melyek a Baráti Körben levők számára nyitottak,
 2. az IPA Baráti Körhöz tartozást kifejező igazolvány 5.§-ban foglaltaknak megfelelő formában történő használatára,
 3. a tagszervezet gyűlésein tanácskozási joggal részt venni.

     (2) A Baráti Körbe tartozó támogató

 1. a célok elérését a 4.§ (3) bekezdésben meghatározott támogatás biztosításával elősegíti,
 2. tartózkodik az olyan cselekedetektől, melyek az IPA jó hírnevét, tekintélyét csorbítják,
 3. a Baráti Körhöz tartozás megszűnése esetén a (4) bekezdés b) pontjában meghatározott igazolványt a kiállító szervezetnek visszaszolgáltatni.

4.§

      (1) A Baráti Körhöz tartozás megszűnik

 1. a támogató halálával,
 2. a Baráti Körből történő kilépéssel,
 3. amennyiben a Baráti Körhöz tartozás alapfeltételei már nem állnak fenn,
 4. a támogató méltatlanná válásával,
 5. kizárással.

      (2) Méltatlanná válás esetén a tagszervezet Elnöksége dönt a Baráti Körből történő kizárásról, melyet a támogatóval írásban, határozati formában közölni kell.

 • A Baráti Körbe felvett támogató, az általa meghatározott formájú és mértékű természetben nyújtott, szellemi vagy fizikai közreműködéssel megvalósuló vagy készpénzben biztosított (a pénztárba történő befizetéssel vagy banki folyószámlára való átutalással) támogatással segíti a tagszervezetet céljainak elérésében.

5.§

 • A Baráti Körhöz tartozást tanúsító igazolvány a tagszervezetek tulajdonát képezi, az annak kiállításával kapcsolatos költségek a tagszervezetet terhelik.
 • A Baráti Körhöz tartozás fennállását az (1) bekezdésben meghatározott, a tagszervezet által a Magyar Szekció Elnökségétől megrendelt igazolvány igazolja. Az igazolvány formáját a 2. sz. melléklet tartalmazza. A tagszervezetek ettől eltérő igazolványformát nem választhatnak. Az IPA nemzetközileg és magyar vonatkozásban is védett logója az igazolványon nem használható.
 • Az IPA emblémája, nemzetközi és hazai viszonylatban is jogi normákban védett, annak alkalmazása az IPA nemzetközi és a Magyar Szekció hazai szabályaiban rögzített formában történhet, ezért a Barti Körbe felvett támogatók az emblémát nem használhatják.
 •  A Baráti Körbe felvett támogatók névjegykártyáján, kiadványain az „IPA ………………….tagszervezet Baráti Köri Támogatója” – aranydiplomás támogatók esetében az „IPA ………………………………..tagszervezet Aranydiplomás Baráti Köri Támogatója” – felirat megengedett.
 •  Az igazolványok kiadásával és nyilvántartásával megbízott tagszervezeti tag évente – az igazolvány kiadása előtt – ellenőrzi, a támogató pedig igazolja, hogy a Baráti Körhöz tartozás alapfeltételei fennállnak-e.

6.§

 • A Baráti Kör Szabályzatot az IPA Magyar Szekció küldöttgyűlése 2013. április 05.-én

     /2013. (04.05.)-hat. számú határozatával elfogadta.

 • A tagszervezetek, az általuk alapított Baráti Kör működését, rendjét önállóan szabályozzák, azonban ennek során az elfogadott szabályozók nem lehetnek ellentétesen jelen szabályzat tartalmával.

        Dr. Bődi Judit                                                                 Dr. Simon Tamás 

      IPA MSZ Főtitkára                                                            IPA MSZ Elnöke